คณะผู้บริหาร
สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
นายอุดร นาควานิช ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายพิเชษฐ์ สกุณา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน