ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นางเกศรา ชูสุข หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นางสาวอมรรัตน์ เรืองไสยพร รองหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
นายทรรศธร สงอุปการ วิชาการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
นายเจษฎางค์ ประทุมสินธิ์
นายสาวปรียาภรณ์ พุฒสุข
นางสาวยุพาพรรณ คงแก้ว
นางสาวเจริญศรี วิญญูประสิทธิ์กุล