ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นางรัตนา พันธ์โภชน์ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นางจิราภรณ์ จิตตรี
นางเกศรา ศรีวิจิตร
นางกุลภัสสรณ์ ม่วงแดง
นายสาวอรจิรา แสนเสนา
ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงศ์ คงวรรณ์
นายทรรศธร สงอุปการ