ครูสายชั้นปฐมวัย
ว่าที่ ร.ต.หญิงณัฐวดี ศรีขวัญแก้ว หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย
นางจินตนา เจียรบุตร
นางสิภาภรณ์ อริยกุลนิมิต
นางอัญชลีพร ขุนเพชร
นางสาวโสรยา ช่วยน้ำทรัพย์