ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นางจิตตรา ชูช่วงโชติ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นางจิดาภา ขาลธนวัฒน์
นายสิทธิพร แก้วหนูนา
นางสาวพียกา ศรีใส
จ.ส.ต.อมฤต จันทรานนท์
นายศิริศักดิ์ แตงอ่อน