ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นางอมรรัตน์ พูลจันทร์ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
นางสาวพียกา ศรีใส รองหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
นางจิดาภา ขาลธนวัฒน์ วิชาการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
นางสาวปวีณา ศรีทันเดช
นางสาวณิชมน เล็กกระโทก
นายวัชรพงศ์ หมวดเมือง
จ.ส.ต.อมฤต จันทรานนท์
นายศิริศักดิ์ แตงอ่อน