ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นางสาวสดุดี สังข์จันทร์ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
นางสาวอรธีรา คงทอง รองหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
นางสาวอภิญญา มากดำ วิชาการประถมศึกษาปีที่ ๒
นายสิทธิพร แก้วหนูนา
นายอัศม์เดช ผ่องผิว
นางสาววิลาวัลย์ เมืองฝ้าย
นางสาวยุภาพร จันทรานนท์