ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นางนงเยาว์ เรืองนาค หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นางสาวอภิญญา มากดำ
นายเจษฎางค์ ประทุมสินธุ์
นายอัศม์เดช ผ่องผิว
นางสาววิลาวัลย์ เมืองฝ้าย
นางสาวยุภาพร จันทรานนท์