ครูพี่เลี้ยง
นางสาวอมรรัตน์ ทองเสน
นางสาวสุมิตรตรา จันทร์ปาน