ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นางจารุวรรณ ดวงคงทอง หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นางสุทธิรา พัฒน์เชียร
นางสาวกมลทิพย์ ดูดวง
นางสาวจรีย์ หวานทอง
นางสาววลีรัตน์ สกุณา
นางสาวสวรส ผลชู