ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นางจารุวรรณ ดวงคงทอง หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
นางสาวจรีย์ หวานทอง รองหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
นางสาวฮาซาน๊ะ ยะมาย วิชาการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
นางสาววลีรัตน์ สกุณา
นางกมลทิพย์ ทองเส้ง
นางสาวสวรส ผลชู