ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นางอำไพ สีตะพงษ์ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นางยาใจ มากสังข์
นางจำเริญ บุญปราบ
นางวรรดี เดชสถิตย์
นางสุมาลี ใจซื่อดี
นายกรกฤษณ์ ประสิทธากรณ์
นางสาวปาริชาติ ผลสด