ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นางวรรดี เดชสถิตย์ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
นางสาวสุรีรัตน์ คชศิลา รองหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
นางสาวนงลักษณ์ ดิสโร วิชาการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
นางยาใจ มากสังข์
นางวาสนา ด้วงยาง
นายพิชญา ขุนชำนาญ
นายณัฐกิตต์ รักเกาะรุ้ง
นางสาวอุทุทภรณ์ สังข์ช่วย
นายกรกฤษณ์ ประสิทธากรณ์