ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นางชะอ้อน หิ้นจิ้ว หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
นางสาวอรจิรา แสนเสนา รองหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
นางสาวอัญชณา รอดริน วิชาการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
นางสาวกิ่งกาญจน์ ยกย่อง
นางสาวอริศรา ชุมแก้ว
ว่าที่ณัฐพงศ์ คงวรรณ์
นายธเนตร โปณทอง