ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นางพรศรี สุขแก้ว หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นางชะอ้อน หิ้นจิ้ว
นางสาวอริศรา ชุมแก้ว
นางอมรรัตน์ พูลจันทร์
นางสาวอมรรัตน์ เรืองไสยพร
นางสาวอรธีรา คงทอง