พนักงานบริการ
นายประเสริฐ หนูขุน ตำแหน่งพนักงานบริการ
นางพรรณธการ แทนด้วง ตำแหน่งพนักงานบริการ