ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดง การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ชื่อนักเรียน : เด็กชายสิทธิชัย ช่วยเกิด
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2566,09:22   อ่าน 45 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศิรภัสสร กิตติโรจน์โยธิน
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2566,09:20   อ่าน 48 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ชื่อนักเรียน : เด็กชายภัคธีมา มากเพ็ง
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2566,09:19   อ่าน 44 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กหญิงณัฐณิชา เสนปาน 2. เด็กชายพิชญะ คชาวรรณ 3. เด็กชายเตชิษฏ์ บัวจันทร์
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2566,09:18   อ่าน 52 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กหญิงขวัญนำพร โพนตุแสง 2. เด็กชายปองคุณ โปณะทอง 3. เด็กหญิงเกตุนรินทร์ ขาววัด
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2566,09:17   อ่าน 46 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กชายธีรภัทร สุวรรณโชติ 2. เด็กชายภีมวัจน์ ชีช้าง
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2566,09:16   อ่าน 29 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กหญิงชาลิสา ขาวชู 2. เด็กหญิงณัฐชา คงวัดใหม่
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2566,09:15   อ่าน 33 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคใต้ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กหญิงกันณดา มีนวล 2. เด็กหญิงกัลยรัตน์ ฤทธิโชติ 3. เด็กหญิงพ.พิชญาภา เกื้อทิพย์
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2566,16:00   อ่าน 43 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคใต้ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงเปมิกา อริยกุลนิมิต
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2566,15:59   อ่าน 44 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคใต้ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กหญิงธัญชนก บุญแก้ววัน 2. เด็กชายภัทรดนัย กุลเพชรกำธร
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2566,15:59   อ่าน 39 ครั้ง